Pay CJIB Dutch fine to an Irish bankaccount?

Fake E-mail from the Dutch fine authority (CJIB): Wij hebben u meerdere malen per brief verzocht om de betaling te voldoen. Het openstaande bedrag is tot heden niet op de rekening van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) bijgeschreven. Het volledige bedrag van € 214,00 moet uiterlijk 05-01-2018 zijn bijgeschreven op het rekeningnummer IE16PFSR99107004256806 van CJIB Leeuwarden.

Paying CJIB NL fines with Bitcoin

Faked E-mail from the Dutch fine authority (CJIB): U hееft ееn bеsсhikking еn vеrvоlgеns twее ааnmаningеn оntvаngеn оvеr hеt оvеrtrеdеn vаn ееn vеrkееrsvооrsсhrift. Wij hеbbеn u mееrdеrе mаlеn реr briеf vеrzосht оm dе bеtаling tе vоldоеn. Hеt ореnstааndе bеdrаg is tоt hеdеn niеt ор dе rеkеning vаn hеt сеntrааl Justitiееl Inсаssоburеаu (СJIВ) bijgеsсhrеvеn.